لیست پروژه ها

۱ - شرکت خطوط لوله و نفت ساختمان مرکزی(سپهبد قرنی)
۲ - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)
۳ - فرودگاه اهواز
۴ - برج میلاد تهران
۵ - دادگستری تهران
۶ - وزارت کشور
۷ - فرودگاه بین المللی مهرآباد(تهران) ترمینال۶
۸ - فرودگاه بین المللی مهرآباد(تهران) ترمینال۴
۹ - فرودگاه بین المللی مهرآباد(تهران) ترمینال۲